هستی و حضور فرهنگی و دانایی‌محور بازار بزرگ ایران

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۰:۴۱:۳۰
هستی و حضور فرهنگی و دانایی‌محور بازار بزرگ ایران
هستی و حضور فرهنگی و دانایی‌محور بازار بزرگ ایران
۷ خرداد ۱۳۹۷ هستی و حضور فرهنگی و دانایی‌محور بازار بزرگ ایران دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷ چرا هر کارآفرین باید یک رهبر خدمتگزار باشد دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷ درمورد بادهای خورشیدی و
رباتی که روی برف و یخ راه می‌رود ... هستی و حضور فرهنگی و دانایی‌محور بازار بزرگ ایران ... تعقیب و گریز...
هستی و حضور فرهنگی و دانایی‌محور بازار بزرگ ایران
راه می‌رود دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷ هستی و حضور فرهنگی و دانایی‌محور بازار بزرگ ایران دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷ چرا هر کارآفرین باید یک رهبر خدمتگزار باشد دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷...

خوش آمدید

بستن