روی وب
روی وب

ﻫﺎي ﺗﻌﺎﻟﻲ و ﭼﺎﺑﻜﻲ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻣﺒﺘﻨﻲ (

5 نوامبر 2014 ... ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي ﭼﺎﺑﻜﻲ ﺳﺎزﻣﺎن اﺛﺮ ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋي داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ اﻣﺎم. ﺣﺴﻴﻦ. )ع(. دارد . روش. روش ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ، ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ از ﻧﻮع ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ و ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ. اي و اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ. ﻣﻮﺿﻮع، ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﮔﺎن از ﻃﺮﻳﻖ اراﺋﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي. اﺳﺘﺮاﺗﮋي. (. راﻫﺒﺮد. ) ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎي ﺳـﺮآﻣﺪ، ﻣﺄﻣﻮرﻳـﺖ و ﭼﺸـﻢ. اﻧـﺪاز ﺧـﻮد را از ﻃﺮﻳـﻖ اﻳﺠـﺎد و ﺗـﺪوﻳﻦ ا. ﺳـﺘﺮاﺗﮋي. ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ذي.
در فضای کنونی ، چابکی به معنای واکنش اثر بخش به محیط متغیر و غی قابل پیش بینی و استفاده از آن تغییرات به عنوان فرصت هایی برای پیشرفت سازمانی است ولی در ... چابکی یک پاسخ استراتژیک و نه تاکتیکی است و در ارتباط با ایجاد مکانیزمی دفاعی در مقابل نیروهای رقابتی اولیه است که این کار از طریق همکاری و مشارکت ...
17 دسامبر 2014 ... پس چابكي استراتژيك به معناي داشتن راهبرد و تاكيد بر روي برنامه ريزي نيست،)tala, 2009. بلكه به معناي تاكيد بر روي تفكر استراتژيك و يك چشم انداز روشن و واضح است. در واقع،. چابكي استراتژيك بر مفهوم و معني مشترك توسعه و اجراي استراتژي، و نه تفكيك و جدايي آنها .)Long, 2000( تاكيد دارد. دستيابي به ...

شتاب دهی: دستیابی به چابکی استراتژیک برای دنیایی پرشتاب‌تر ...

در این دنیای جدید، پرسش بزرگِ پیش روی تمام مدیران کسب و کار این است که در میان این آشفتگی ها چگونه باید در عرصه رقابت باقی ماند و به شکلی سودآور رشد کرد. زیاد دیده ایم شرکت هایی را که نیاز به انجام یک حرکت بزرگ استراتژیک را به درستی تشخیص دادند اما نتوانستند خود را با سرعت کافی برای اجرای آن حرکت جمع و جور کنند ...
بنابراين سازمان‌های پژوهش و فناوری با توسعه ويژگي پیش‌کنشی در خود مي‌توانند به توانايي ويژه‌اي تحت عنوان «چابكي راهبردي» دست يابند. چابكي راهبردي به معناي توانايي اصلاح، نوسازي و بازآفريني سازمان، مدل‌هاي كسب و كار و راهبردهايش در راستاي تطابق با تغييرات محيطي است. در اين مقاله به‌منظور توسعه يك چهارچوب جامع و فراگير ...
تعاریف رایج پذیرفته شده چابکی را به توانایی سازمان‌ها برای پاسخ سریع و بطور مؤثر به تغییرات در تقاضای بازار، با هدف یافتن نیازمندی‌های مشتری، برحسب قیمت، ... کاهش هزینه‌های تولید، افزایش رضایت مشتری، از بین بردن فعالیت‌های فاقد ارزش افزوده، و افزایش رقابت، از جمله مزایایی است که می‌تواند از طریق استراتژی چابکی ...

چابکی استراتژیک به چه معنا است؟ - عصرایران

در تعریف توسعه نرم‌افزاری چابک، می‌توان گفت که مجموعه‌ای از روش‌های توسعه‌ی نرم‌افزار مبتنی بر تکرار و به شکل تدریجی است که در آنها، راه‌حل‌ها از طریق خودسازمان‌دهی و همکاری بین تیم‌های مختلف کاری، انجام می‌شوند.

برای مشاهده از کامل ترین منبع اینجا کلیک کنید

منبع: روی وب

مطالب مرتبط
Joe Doe The Example Company 604-555-1234

joe.doe () example.com

بستنروی وب

نامحدود جایزه بگیر،امتحانش مجانیه

جزییات بیشتر